Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 01.03.2014 09:32:07 

Agility team CL

Stanovy

Stanovy ve formátu *.doc ke stažení Agility_team_CL_stanovy.doc [81 KB]

 


 

Agility team CL o.s.

 

S T A N O V Y

 

O B Č A N S K É H O   S D R U Ž E N Í

 

Článek 1: Založení

1.1.       Občanské sdružení Agility team CL o.s. (dále též jako „sdružení“) bylo založeno dne 18. 1. 2009.

 

Článek 2: Právní postavení

2.1.       Sdružení Agility team CL o.s. je dobrovolným sdružením příznivců výcviku agility.

2.2.       V právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

 

Článek 3

Název a sídlo

3.1.   Název sdružení zní: Agility team CL o.s.

3.2.   Sídlem sdružení je: Šeříková 2840, 47001 Česká Lípa

 

Článek 4: Doba trvání

4.1.   Sdružení Agility team CL o.s. je založen na dobu neurčitou.

 

Článek 5: Předmět činnosti

5.1.   Sdružení Agility team CL o.s. se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k agility. Dbá při tom na to, aby soutěže, které jsou pořádány, probíhaly ve smyslu daným Řádem agility ČR, případně norem vydaných sdružením Agility team CL o.s.

5.2.   Předmětem činnosti a cílem sdružení je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

a)             podpora a propagace kvality výcviku agility a ostatních kynologických sportů;

b)             podpora sportovní kynologii mládeže v boji proti drogám;

c)             popularizace soutěží, výcviku a sdružení na veřejnosti;

d)             podpora pro členy sdružení ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování vlastností typických pro tuto činnost;

e)             podpora vzájemné soudružnosti ve sdružení a dobrých vztahů mezi členy;

f)               zprostředkování členům sdružení informace o výcviku, soutěžích u nás i ve světě;

g)             působení svou činností na zvyšování trvalých hodnot zejména u dětí a mládeže

h)             práce s mládeží, podpora zdravého životního stylu;

i)               pořádání kulturních, společenských a tělovýchovných akcí;

j)               reprezentace město Česká Lípa na agility závodech;

k)             zajištění poradenské či jiné činnost související s jeho posláním.

5.3.   Veškerá činnost musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s platnými stanovami sdružení a s platným Řádem agility ČR.

 

Článek 6: Podmínky členství

6.1.   Řádným členem může být každý občan bez ohledu na státní příslušnost, který souhlasí se stanovami a cíly sdružení

6.2.   Občané, kteří nedosáhli 15-ti let, se mohou stát členy, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce.

6.3.   Člen se věnuje agility a jiným činnostem, které sdružení organizuje na vlastní zodpovědnost a riziko a zodpovídá za škody způsobené svojí osobou nebo svým psem. Za členy do 18-ti let zodpovídá zákonný zástupce.

 

Článek 7: Vznik členství

7.1.   Sdružení Agility team CL o.s. přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky a zaplacení členských příspěvků.

7.2.   Členství ve sdružení Agility team CL o.s. vzniká dnem zaplacení členského příspěvku pro daný kalendářní rok.

 

Článek 8: Zánik členství

8.1.   Nezaplacením členského příspěvku na daný rok do termínu stanoveného výborem sdružení Agility team CL o.s.

8.2.   Vyloučením člena za hrubé porušení stanov sdružení Agility team CL o.s. nebo Řádu agility ČR, Řádu na ochranu zvířat a dále za poškozování dobrého jména sdružení Agility team CL o.s. a neplnění povinností člena sdružení. O vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru svou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

8.3.   Vystoupením člena ze sdružení na základě prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství).

8.4.   Úmrtím člena.

 

Článek 9: Práva a povinnosti členů

9.1.     Členové mají zejména právo:

a)             hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů (pokud jsou starší 15-ti let);

b)             být voleni do orgánů sdružení Agility team CL o.s. (pokud jsou starší 18-ti let);

c)             využívat výhod poskytovaných sdružením;

d)             podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy výboru;

e)             odvolávat se proti rozhodnutí výboru ke členské schůzi, odvolání se podává jen v písemné formě, musí být doručeno nejpozději jeden měsíc před konáním členské schůze některému ze členů výboru;

f)             zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením Agility team CL o.s.;

g)             být informován o činnosti a hospodaření sdružení.

9.2.   Členové mají zejména povinnost:

a)             řídit se platnými stanovami s, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru;

b)             platit členské příspěvky řádně a včas;

c)             sledovat webové stránky sdružení na Internetu;

d)             hlásit výboru změny bydliště, čísla telefonu a dalších důležitých údajů.

 

Článek 10: Orgány sdružení

10.1.  Orgány sdružení Agility team CL o.s. jsou:

a)     Členská schůze

b)     Výbor

10.2.  Orgány sdružení mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti.

 

Článek 11: Členská schůze

11.1.  Je nejvyšším orgánem a tvoří ji členové sdružení Agility team CL o.s. přítomni na jejím zasedání.

11.2.  Na členské schůzi uplatňují členové sdružení svá práva řídit záležitosti sdružení a kontrolovat činnost sdružení.

 

Článek 12: Postavení a působnost členské schůze

12.1.     Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

a)             přijímat a měnit stanovy sdružení Agility team CL o.s.;

b)             volit a odvolávat členy výboru;

c)             zrušit rozhodnutí výboru;

d)             rozhodovat o nakládání s majetkem;

e)             stanovit výši členského příspěvku;

f)             stanovit vstupní pravidla pro příjem nových členů;

g)             rozhodovat o zániku sdružení a o rozdělení jeho majetku.

12.2.  Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se sdružení Agility team CL o.s. a jeho činnosti, pokud si členská schůze rozhodování o těchto věcech vyžádala, a to souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

   Článek 13: Svolávání členské schůze

13.1.  Členskou schůzi svolává výbor sdružení zveřejněním pozvánky na webových stránkách sdružení na Internetu a to 4 týdny před plánovaným dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání členské schůze a plánovaný program jednání.

13.2.  Řádnou členskou schůzi svolává výbor sdružení minimálně jedenkrát ročně.

13.3.  Mimořádnou členskou schůzi je povinen svolat výbor, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky, které přesahují kompetence výboru.

14.4.  Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor svolat, pokud o to písemně požádá nejméně poloviny členů. Musí ji svolat ve lhůtě do 1 měsíce od doručení žádosti.

 

Článek 14: Účast a hlasování na členské schůzi

14.1.  Členská schůze může být svolána jako veřejná i neveřejná. Skutečnost, že je svolána jako neveřejná, musí být uvedena na pozvánce, v opačném případě se považuje členská schůze za veřejnou. Je-li svolána jako veřejná, může členská schůze vyloučit veřejnost z řešení některých bodů programu.

14.2.  Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, které jsou předmětem jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

14.3.  Může tak činit osobně, hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno.

14.4.  Každý člen, který má právo hlasovat, má jeden hlas.

 

Článek 15: Jednání členské schůze

15.1.  Členskou schůzi zahajuje a řídí jednatel sdružení, v případě jeho nepřítomnosti pak výborem pověřený člen výboru.

15.2.  Členská schůze volí zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu.

15.3.  O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který bude po ověření členskou schůzí zvoleným ověřovatelem zápisu, uložen u pověřené osoby výboru nebo případně u jednatele sdružení. Kopie zápisu bude po dobu nejméně pěti let přístupná každému členovi, který o to písemně požádá. Kopie zápisu je možné poskytovat i v elektronické formě.

 

Článek 16: Rozhodování členské schůze

16.1.  Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro sdružení závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných členů, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.

16.2.  Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu.

16.3.  O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů.

16.4.  Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

16.5.  Členská schůze může rozhodnout o zrušení sdružení Agility team CL o.s. a o rozdělení jeho majetku, a to jednomyslně.

 

Článek 17: Výbor

17.1.  Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost sdružení Agility team CL o.s. a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzi.

17.2.  Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů.

17.3.  Členové výboru jsou voleni na období jednoho roku. Opětovná volba není vyloučena.

17.4.  Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději 2 týdny před skončením svého funkčního období.

17.5.  Zvolení členové výboru volí ze svého středu jednatele sdružení, hospodáře a určí ostatní funkce členů výboru.

17.6.  Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal.

17.7.  Výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního člena výboru do příští členské schůze, která náhradního člena musí schválit. V opačném případě členská schůze zvolí nového člena výboru.

17.8.  Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna dvoutřetinová většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jednatele sdružení.

17.9.  O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.

17.10. Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou zúčastnit i členové sdružení. Jednání výboru může být i uzavřené, rozhoduje o tom jednatel sdružení.

17.11. Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu sdružení a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit sdružení škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.

17.12. Členové výboru odpovídají, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

17.13. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami sdružení a usneseními členské schůze.

 

Článek 18: Působnost výboru

18.1.     Do působnosti výboru náleží zejména:

a)             svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat;

b)             předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a směrnic

c)             plnit usnesení členské schůze;

d)             zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví;

e)             zodpovídat za finanční hospodaření;

f)             delegovat zástupce sdružení na členské schůze KA ČR;

g)             vydávat a aktualizovat kalendář akcí, kde se prezentuje sdružení;

h)             podílet se na organizaci vybraných akcí sdružení;

i)               provádět poradenskou a jinou činnost vycházející z poslání sdružení;

j)               zajišťovat kontakt s jinými kynologickými organizacemi v České republice i v zahraničí;

k)             fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem ČMKU;

l)               projednávat písemně podněty a stížnosti členů.

 

Článek 19: Jednání a podepisování za sdružení Agility team CL o.s.

19.1.  Za sdružení Agility team CL o.s. je, jako statutární orgán, oprávněn jednat ve všech věcech výbor. Se souhlasem výboru může za sdružení Agility team CL o.s. jednat každý ze členů výboru samostatně.

19.2.  Podepisování za sdružení Agility team CL o.s. se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu připojí podpis jednatel nebo dva členové výboru sdružení.

 

Článek 20: Organizační jednotky

20.1.  Organizační jednotky nejsou zřízeny.

 

Článek 21: Hospodaření

21.1.  Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní.

21.2.  Evidence a účetnictví se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.

21.3.  Zdrojem příjmů jsou především:

a)     členské příspěvky;

b)     poplatky za služby související s organizací soutěží;

c)     výnosy z akcí sdružení, nebo z akcí, na nichž se sdružení podílí;

d)     sponzorské příspěvky a dary;

e)     příspěvky státu nebo obcí na reprezentaci a sportovní činnost;

f)       reklamní a propagační činnost;

g)     jiné příjmy vyplývající z provozu sdružení.

21.4.  Sdružení hradí ze svého rozpočtu především:

a)     náklady na činnost orgánů sdružení;

b)     náklady na propagaci sdružení;

c)     náklady na svolání a organizaci členské schůze;

d)     podle možností náklady na organizaci významných akcí sdružení;

e)     podle možností náklady na školení instruktorů a psovodů;

f)       poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích;

g)     podle možností náklady spojené s činností delegátů na akce nebo do komisí národní organizace;

h)     Klubu agility České republiky či ČMKU;

i)       podle možností náklady na reprezentaci sdružení nebo České republiky;

j)       jiné náklady nutné k zajištění provozu sdružení.

 

Článek 22: Zánik

22.1.  O zániku sdružení Agility team CL o.s. rozhoduje členská schůze, a to jednomyslně. Jinak než rozhodnutím členské schůze nemůže dojít k jeho zániku, stanoví-li jinak zákon.

22.2.  Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Článek 23: Změna stanov

23.1.  O doplnění nebo změně stanov rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

23.2.  Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat výbor. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu na členské schůzi sdružení.

23.3.  O návrhu na doplnění nebo změnu stanov informuje výbor členskou základnu před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.

23.4.  Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem Agility team CL o.s. dne 18.1. 2009.

 

Článek 24: Závěrečná ustanovení

24.1.  Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

24.2.  V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

TOPlist